What's new in the financial services regulation?

Aktuální trendy v alternativním financování

Financování podnikání prochází v posledních letech významnou transformací. S pokračujícím růstem průměrných úrokových sazeb podnikatelských úvěrů, nejistotou na finančních trzích i opatrností bank se stále více subjektů začíná poohlížet po alternativních způsobech získání prostředků. Na scéně tak můžeme čím dál častěji vidět různé formy alternativního financování jako je crowdfunding, minifondy, korporátní dluhopisy či trh s kryptoaktivy, které mají potenciál změnit dynamiku trhu a otevírají nové možnosti pro podnikatele i investory.

Novela ZISIF 2024: změny pro investory i fondy

Dne 4. října 2023 schválila vláda návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), a další související zákony. Novela počítá s účinnost k 1. červenci 2024. Co všechno přináší si rozebereme v tomto článku.

MiCA je tady. Co bude následovat?

Nařízení MiCA konečně po letech projednávání na evropské půdě vstupuje v platnost. Záměr nové finanční evropské legislativy Markets in Crypto-Assets (MiCA) vznikl v reakci na rostoucí popularitu kryptoaktiv a  absenci jakékoliv systémové regulace napříč státy EU. Poté co Evropský parlament v dubnu 2023 nařízení MiCA schválil, tak jsou na stole první komplexnější pravidla pro obchodování s digitálními aktivy.

Právo investičních služeb v kontextu europeizace práva finančního trhu

V rámci tohoto článku bude zhodnocena hypotéza o existenci relativně ucelené oblasti práva investičních služeb v rámci práva kapitálového trhu, která je současně jednou z oblastí s nejvyšší mírou harmonizace v rámci finančního práva, a bude upozorněno na některé problémy, které s sebou harmonizace v této oblasti nese.

Korporátní dluhopisy a jejich emise

Trend emisí korporátních dluhopisů je na tuzemském kapitálovém trhu již delší dobu dobře patrný a s určitými obavami sledovaným tématem. Jejich nabízení retailovým investorům zaslouží v souvislosti se současným ekonomickým vývojem a jeho prognózou zvýšenou pozornost.Nelze vyloučit, že v blízké budoucnosti může ve zvýšené míře docházet k situacím, kdy emitent nesplní vůči investorům svůj závazek dluhopisy splatit.

„Veřejnost“ na finančním trhu: aktuální výkladové otázky

Tento článek si klade za cíl vymezení veřejnosti na finančním. V následujících řádcích budou hledány odpovědi na otázky související jednak s formulací veřejnosti jako okruhu adresátů nabídky investičních cenných papírů, jednak jako okruhu osob, od kterých jsou investice shromažďovány, případně kterým jsou v oblasti společného investování investice nabízeny.

Jak se člení investiční služby?

Tento text má za cíl zjednodušujícím způsobem identifikovat možná členění investičních služeb a jednotlivá rozlišovací kritéria, z nichž některá jsou stanovena právní úpravou a jiná plynou primárně z povahy jednotlivých investičních služeb.

Budou asset tokeny investičním nástrojem?

Kryptoaktiva a jevy s nimi související se zejména v posledních dvou letech staly nepřehlédnutelným ekonomickým a právním fenoménem. Bez nadsázky lze konstatovat, že v současnosti jde o jedno z nejdiskutovanějších oborových témat, a to nejen v evropském, ale i celosvětovém kontextu. Tématika právních důsledků existence a používání kryptoaktiv představuje výzvu jak pro právní teorii, tak praxi. Mnoho souvisejících otevřených otázek plyne již z jejich samotné povahy.

Crowdfunding a jeho nuance

Tento článek má za cíl vykreslit dopad unijní regulace na investiční a úvěrové crowdfundingové platformy.

Crowdfunding je relativně nový způsob financování podnikatelských projektů. Jedná se o je způsob získání finančních prostředků skrze mnoho malých příspěvků typicky prostřednictvím on-line platformy bez zprostředkovatele.

Kryptoaktiva jsou pod lupou regulátorů

Na podzim roku 2020 Evropská komise konečně zveřejnila dlouho očekávaný návrh nařízení o trzích kryptoaktiv nesoucí jméno MiCA (Markets in Crypto-assets), který se od té doby intenzivně diskutuje. Co je úkolem MiCA? Cílem je nastavit celoevropská  pravidla pro vydávání, přijímání k obchodování, a také poskytování vybraných služeb souvisejících s kryptoaktivami. MiCA tedy pokrývá zejména měnové tokeny, stablecoiny a utility tokeny. Zahrnuje pravidla a požadavky pro autorizaci, obezřetnost, ochranu spotřebitele a dohled.

Alternativní investiční fondy aneb ke správě majetku srovnatelné s obhospodařováním

Společné neboli kolektivní investování je podnikatelská správa peněžních a dalších prostředků shromážděných od investorů za účelem kolektivního investování a rozdělení rizika. Jedná se o regulovanou činnost, kterou mohou vykonávat pouze oprávněné osoby.  Z tohoto klíčového pravidla existuje několik výjimek. Jednou z nich je institut správy majetku srovnatelné s obhospodařováním dle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, kterému budou věnovány následující řádky. Jaká je podstata alternativních fondů?

Investiční poradenství podle MiFID II

Jaké změny přinesl MiFID II? Tato směrnice přinesla změny zejména v prohloubení regulace poskytování investičního poradenství, což je odůvodněno sílícím významem této investiční služby pro retailové investory.

Předem je třeba konstatovat, že regulace investičního poradenství v rámci MiFID II není revolucí, ale spíše evolucí dosavadní unijní úpravy. Stávající úprava je tak pouze prohloubena a rozšířena o některé dosud neznámé instituty. Jedním z nich je nezávislé investiční poradenství.

We will be delighted to meet you

This is why the initial consultation is always free of charge or obligation.

Contact us