Investiční poradenství podle MiFID II

By 23 února, 2023 4 června, 2023 Uncategorized

Pro lepší orientaci jsme připravili jednoduchou rozklikávací osnovu.

Jaké změny přinesl MiFID II?

Tato směrnice přinesla změny zejména v prohloubení regulace poskytování investičního poradenství, což je odůvodněno sílícím významem této investiční služby pro retailové investory.

Předem je třeba konstatovat, že regulace investičního poradenství v rámci MiFID II není revolucí, ale spíše evolucí dosavadní unijní úpravy. Stávající úprava je tak pouze prohloubena a rozšířena o některé dosud neznámé instituty.

Jedním z nich je nezávislé investiční poradenství.

Jaký je rozdíl mezi nezávislým a nikoliv nezávislým investičním poradenstvím?

Základní novinkou, kterou MiFID II do oblasti investičních služeb s poradenským prvkem přináší, je zakotvení nezávislého investičního poradenství. Tento institut, který je pod názvem Honorar-Anlageberatung známý například německému právnímu řádu a figuruje i v dalších právních řádech dalších zemí.  

Cílem zakotvení institutu nezávislého investičního poradenství je etablovat na trhu snadno rozpoznatelnou kategorii služby, u níž je vyloučena možnost střetu zájmů.

Nezávislé investiční poradenství nelze chápat jako protiklad nikoli nezávislého, ale jako jeho nadstavbu, a to jak v oblasti pravidel jednání se zákazníky, tak potenciálně v rovině kvalitativní.

Ačkoli unijní směrnice vytváří nezávislému investičnímu poradenství předpoklady stát se investiční službou s vyšší přidanou hodnotou pro fundovanější a náročnější část retailové investorské veřejnosti, nelze tomu tak automaticky dovozovat.

A to zejména v případě, kdy poskytovatel investičního poradenství materiálně splní všechny požadavky stanovené MiFID II na nezávislé investiční poradenství, ale bude, byť částečně, provizně odměňován finančními institucemi, jejichž produkty zákazník na základě doporučení poradce nabyl do svého investičního portfolia.

Jak veřejně prezentovat zvolenou formu investičního poradenství?

Iniciativa ohledně zvoleného režimu je na straně poskytovatele investičních služeb. Vždy jsou však povinni podat zákazníkům informace před samotným zahájením investičního poradenství.

Zároveň musí poskytovatel objasnit, proč lze jeho služby považovat za nezávislé.

Pokud investiční poradce nabízí obě formy služby, je povinen vysvětlit rozdíl

Dále se nesmí prezentovat jako výhradně nezávislí. Z důvodu zamezení zmatení zákazníka je nutno služby v obou režimech organizačně oddělit, například tím že tatáž osoba nebude poskytovat současně nezávislé a nikoliv nezávislé investiční poradenství.

Jaké jsou podmínky pro získání statutu nezávislého investičního poradenství?

Regulatorní režim nezávislého investičního poradenství je nadstavbou obecného režimu ve třech rovinách:

  1. V rovině šíře palety posuzovaných investičních nástrojů,
  2. Zohlednění vztahu poskytovatele poradenství k tvůrcům či distributorům investičních nástrojů, ohledně kterých je poradenství poskytováno,
  3. A konečně v rovině přípustnosti, respektive nepřípustnosti přijímání pobídek, souvisejících s poskytovaným poradenstvím.

K poslednímu bodu lze stručně uvést, že poskytovatel investičních služeb nesmí v případě poskytování nezávislého investičního poradenství přijmout ani získat žádné peněžité odměny hrazené třetí stranou, pokud jde o poskytování této investiční služby zákazníkům.

Jaká je šíře posuzování investičních nástrojů?

Vzhledem k požadavku na kvalitu poradenství musí být investiční nástroje diverzifikovány s ohledem na svůj typ a emitenty nebo poskytovatele a nesmí být omezeny na investiční nástroje vydané nebo poskytované subjekty, které jsou s poskytovatelem investičních služeb v úzkém propojení či v jiné úzké právní či ekonomické vazbě.

Nejasná je ovšem otázka, zda je třeba do posouzení zahrnout pouze investiční nástroje jako předmět regulace MiFID II, nebo též investiční produkty, odlišné od investičních nástrojů, například přímé investice do drahých kovů či dokonce další finanční produkty, typu vkladových a pojistných produktů s investiční složkou.

Bylo tomu tak zejména v případě, kdy je daný poskytovatel investičních služeb zároveň oprávněn k jejich distribuci.

Dostatečnost šíře posuzovaného spektra investičních nástrojů by měla být hodnocena primárně ve vztahu k vazbě mezi poskytovatelem investičního poradenství a emitentem či poskytovatelem doporučovaných investičních nástrojů. Toto kritérium však není zdaleka jediným ukazatelem.

Poskytovatel nezávislého investičního poradenství musí v zájmu splnění podmínky dostatečnosti provedené analýzy zohlednit například okruh posuzovaných investičních nástrojů, jejich kategorii a dalším vlastnosti. Jedná se tedy o kritéria:

  1. Počet a okruh posuzovaných nástrojů je přiměřený zaměření poradenských služeb nabízených nezávislým investičním poradcem,
  2. Počet a okruh posuzovaných nástrojů představuje reprezentativní vzorek investičních nástrojů dostupných na trhu,
  3. Počet posuzovaných investičních nástrojů, emitovaných samotným poskytovatelem investičních služeb nebo subjektem s úzkou vazbou na poskytovatele je přiměřený celkovému počtu posuzovaných investičních nástrojů,
  4. Srovnávací kritéria zahrnují všechny relevantní aspekty jako je rizikovost, nákladnost a složitost jednotlivých investičních nástrojů, stejně jako zohledňují specifika zákazníků tak, aby bylo zabráněno poskytování zkreslených doporučení.

Co je to věcně omezené investiční poradenství?

Při plnění výše zmíněných pravidel je třeba zohlednit jak kategorii investičního nástroje, tak další právní či ekonomická kritéria, například ekonomické odvětví, k němuž se daný investiční nástroj vztahuje.

V takovém případě se tento poskytovatel musí prezentovat způsobem, který zaujme výhradně zákazníky se zájmem o tuto specifickou kategorii či okruh investičních nástrojů a který umožňuje toto zaměření poskytovatele snadno a s jistotou identifikovat.

Poskytovatel má také povinnost vyžádat od zákazníků potvrzení, že mají zájem investovat do právě oné specifické kategorie nástrojů, kterou nabízí.

V neposlední řadě poskytovatel má být schopen potvrdit, že jeho omezený obchodní model odpovídá požadavkům a potřebám zákazníka a okruh nabízených investičních nástrojů je pro zákazníka vhodný.

V této souvislosti snad lze hovořit o jakémsi věcně omezeném nezávislém investičním poradenství. Prováděcí nařízení MiFID pozměnilo některá předchozí stanoviska, vycházející z principu, že věcné omezení týkající se okruhu posuzovaných investičních nástrojů bez dalšího vylučuje poskytování nezávislého investičního poradenství.

Jaké jsou problematické aspekty nezávislého investičního poradenství?

Primárním kritériem pro zhodnocení dostatečnosti spektra posuzovaných investičních nástrojů v rámci nezávislého investičního poradenství je limitace posouzení pouze na investiční nástroje emitované či poskytované spřízněným subjektem, sekundárním kritériem je pak typ posuzovaných investičních nástrojů.

Typem investičního nástroje přitom lze rozumět jednak, kategorii daného investičního nástroje ve smyslu příslušné přílohy MiFID II, například investiční cenné papíry, a jednak další charakteristiky, které nejsou založeny na technické struktuře investičního nástroje, například vázanost na určité ekonomické odvětví nebo určitý region.

Jelikož je poskytovatel nezávislého investičního poradenství v praxi povinen prokázat splnění veškerých výše zmíněných kritérii, vyvstává otázka zda nebude břemeno pro většinu poskytovatelů investičních služeb příliš tíživé a nakolik se tak nezávislé investiční poradenství v praxi prosadí oproti nikoli nezávislému, provizně hrazenému.

Problematickou oblastí pak zůstává režim nezávislého investičního poradenství u poskytovatelů, kterým legislativa přímo zakazuje brát v úvahu některé kategorie investičních nástrojů, bez ohledu na jejich další specifika. V případě právního řádu České republiky se může jednat například o institut investičního zprostředkovatele.

S ohledem na uvedené omezení ve vztahu k některým kategoriím investičních nástrojů lze v případě těchto subjektů uvažovat pouze o věcně omezeném nezávislém investičním poradenství, případně o investičním poradenství nikoli nezávislém.

Tento článek se věnoval právní úpravě o investičním poradenství podle MiFID II a analýze vybraných problematických otázek.

Shrnutí

Pozornost byla zaměřena především na institut nezávislého investičního poradenství a pravidla s ním spojená.

Dále článek vymezil kategorie takzvaného věcně omezeného nezávislého investičního poradenství, o kterém je třeba hovořit v případě, kdy poskytovatel investiční služby má zájem poskytovat nezávislé poradenství a plnit pravidla s ním spojená, není však objektivně schopen posoudit dostatečně široký okruh investičních nástrojů ve smyslu MiFID II, a zhodnotil diskutabilní otázky její aplikace. 

Chcete pomoci s vyřešením vaši vlastních finančních otázek?

Salvátorská 931/8
110 00 Praha

T: +420 721 980 911
E: martin.hobza@hobzalegal.cz

cs_CZCzech