Jak se člení investiční služby?

By 17 července, 2023 Uncategorized

Pro lepší orientaci jsme pro připravili jednoduchou rozklikávací osnovu.

Tento text má za cíl zjednodušujícím způsobem identifikovat možná členění investičních služeb a jednotlivá rozlišovací kritéria, z nichž některá jsou stanovena právní úpravou a jiná plynou primárně z povahy jednotlivých investičních služeb. 

Níže formulovaná teoretická rozlišovací kritéria mohou v praxi pomoci při zhodnocení materiální povahy poskytované investiční služby. Jedná se o následující proměnné:

a) diferenciace investičních služeb dle právní úpravy, 

b) přítomnost poradenského prvku v rámci investiční služby, 

c) povaha investiční služby z hlediska primárních adresátů, 

d) okruh oprávněných poskytovatelů.

Na základě takto identifikovaných rozlišovacích kritérií lze investiční služby dělit na:

a) hlavní investiční služby a činnosti a doplňkové investiční služby, 

b) s poradenským (rozhodovacím) prvkem nebo bez něj, 

c) poskytované straně poptávky neboli straně investorů, za druhé poskytované poskytované straně nabídky tedy straně emitentů a nakonec poskytované aktérům, jež zajišťují tržní infrastrukturu respektive zprostředkovatelům

d) vyhrazené a nevyhrazené.

První způsob dělení: hlavní a doplňkové investiční služby

Primárním, z právního řádu plynoucím členěním investičních služeb je členění na hlavní investiční služby a činnosti a investiční služby doplňkové. 

Rozlišovacím kritériem je zde zařazení té které služby do taxativního výčtu příslušné přílohy MiFID/MiFID II, resp. příslušného ustanovení ZPKT. 

Kategorie osmi, resp. devíti hlavních investičních služeb v širším slova smyslu zahrnuje také investiční činnosti. Jedná se tedy o kategorii regulovaných činností vztahujících se k investičnímu nástroji, kde absentuje obecný pojmový znak služby, neboli výkon určité činnosti pro adresáta poskytované služby. 

Příkladem může být investiční služba obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, kde je využíváno vlastního majetku poskytovatele. Výsledkem je uzavření obchodů s jedním nebo více investičními nástroji. 

Dle skutečného obsahu může nabývat jak podoby investiční činnosti, kde poskytovatel investičních služeb jedná z vlastní iniciativy, tak podoby investiční služby v užším slova smyslu, kde poskytovatel vystupuje jako protistrana zákazníka.

Co to jsou doplňkové investiční služby a jejich příklady?

Jak již plyne z názvu této kategorie investičních služeb, představují pro poskytovatele investičních služeb určitou vedlejší činnost při poskytování služeb hlavních.

Zařazení určitých služeb jako doplňkových investičních služeb často souvisí s jejich přímou návazností na poskytování hlavní investiční služby týmž poskytovatelem. 

Příkladem může být poskytování úvěru nebo zápůjčky zákazníkovi jako příjemci doplňkové investiční služby za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo zápůjčky podílí. Konkrétněji zjednodušeně řečeno, poskytovatel investiční služby za účelem umožnění obchodu ve větším objemu, než činí objem vlastních prostředků zákazníka, poskytuje zákazníkovi úvěr v podobě peněžních prostředků nebo zápůjčku v podobě investičních nástrojů. 

Dalším příkladem může být provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb. Je tomu tak v případě obchodování s investičními nástroji denominovanými v zahraniční měně po předchozí konverzi tuzemské měny zákazníka za měnu, v níž je investiční nástroj denominován, kde poskytovatel této doplňkové investiční služby působí současně jako poskytovatel již výše zmíněné hlavní investiční služby.

Doplňkové investiční služby tak mají především usnadnit poskytování investičních služeb hlavních. Jejich doplňková povaha se projevuje, jak bude ilustrováno níže, mimo jiné také ve výrazně širším okruhu subjektů, které tyto služby mohou poskytovat.

Druhý způsob dělení: investiční služby s poradenským prvkem a bez něj

Tento způsob členění rozděluje hlavní investiční služby podle přítomnosti poradenského neboli také rozhodovacího prvku:

 1. Investiční služby s poradenským prvkem

Investičními službami s poradenským prvkem jsou ty obsahující zákonný znak poskytování kvalifikovaných informací o investičním nástroji a současně hodnotících rad směřujících k transakcím s investičními nástroji.

Zároveň je de facto přinejmenším část odpovědnosti za investiční rozhodnutí přenesena ze zákazníka na poskytovatele investiční služby

Pod pojmem rada pak rozumím soubor informací a z něho vyplývajících doporučení, které jsou sdělovány poskytovatelem investiční služby příjemci investiční služby za účelem usnadnění nebo ovlivnění jeho rozhodnutí. Jedná se přitom jak o případy, kdy jsou tyto informace poskytovány na žádost zákazníka, tak z vůle poskytovatele investiční služby

V tomto chápání je u investiční služby s poradenským prvkem  spojené s individuálním portfolio managementem přesnější hovořit nikoli o poradenském, ale již přímo rozhodovacím prvku na straně poskytovatele investičním služby.

Meze, rozsah, okamžik a způsob aplikace tohoto prvku předem v hrubých nebo konkrétnějších rysech pak bývají určeny ujednáním mezi poskytovatelem a adresátem této služby. 

 1. Investiční služby bez poradenského prvku

Jedná se o takové služby, u nichž chybí především poradenství zakládající prvek doporučení.

Z této skupiny lze zvláště vyčlenit čistě realizační, execution-only variantu investičních služeb přijímání a předávání pokynů a provádění pokynů týkajících se jednoduchých investičních nástrojů, kdy je zákazník rozhodnut a bez dalších informací ji také uskuteční.

Jaká je současná právní regulace investičních služeb s poradenským prvkem?

Důraz na korektní poskytování těchto služeb byl dále prohloubený právní úpravou v rámci MiFID II

Důvodem pro tento krok byla aplikace principu ochrany investora v rámci eticky náročné situace často výrazné odbornostní a informační asymetrie mezi poskytovateli investičních služeb a zejména retailovými investory, ze které pro zákazníka plynou mnohá rizika. 

Regulace se projevuje především ve striktnějším nastavení pravidel jednání, upravujících tyto investiční služby charakteristikám zákazníka

V praxi by to mělo znamenat vyšší standard při posuzování vhodnosti a úplnosti sdělovaných informací při aplikaci zvláštních institutů směřujících k náhradě škody způsobené škodlivou informací nebo radou. 

Třetí způsob dělení: investiční služby poskytované investorům, emitentům, nebo čistě zprostředkovatelské 

Investiční služby jako činnosti zprostředkovatelského charakteru na kapitálovém trhu jsou, výjimkou investičních činností charakterizovanou výše, poskytovány ve prospěch některé z hlavních dvou skupin účastníků kapitálového trhu – emitentů nebo investorů.

Užitím rozlišovacího kritéria okruhu primárních adresátů lze identifikovat investiční služby:

1) poskytované primárně zákazníkům v pozici investorů, tedy subjektů nabízejících peněžní prostředky a poptávajících jejich umístění na kapitálovém trhu, jde například o hlavní investiční službu investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, 

2) poskytované primárně zákazníkům v pozici emitentů, tedy subjektů nabízejících investiční nástroje a poptávajících prostřednictvím kapitálového trhu financování, kam lze zařadit obě hlavní investiční služby týkající se umisťování investičních nástrojů a konečně 

3) služby čistě zprostředkovatelské povahy, jejichž účelem je zajistit existenci a fungování tržní infrastruktury, kam je třeba zařadit provozování mnohostranného obchodního systému a od účinnosti MiFID II také provozování organizovaného obchodního systému.

I když je zařazení investičních služeb ve většině případů vcelku zřejmé, nemusí tomu tak být vždy, přičemž pochybnosti o zařazení mohou vést k nesprávnému podřazení dané služby pod některou z kategorií investičních služeb. 

Tato skutečnost je zvláště citlivá u těch poskytovatelů, na něž se vztahuje zákonem nebo rozsahem veřejnoprávního oprávnění determinované omezení okruhu poskytovaných investičních služeb.  Příkladem může být investiční služba umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.

Čtvrtý způsob dělení: investiční služby vyhrazené a nevyhrazené 

Poslední výše identifikované členění staví na rozlišovacím kritériu nezbytnosti (vyhrazené investiční služby) nebo naopak absenci nezbytnosti (nevyhrazené investiční služby) získání povolení udělovaného dle finančněprávních předpisů, neuplatní-li se některá ze zákonem předvídaných výjimek. 

Uvedené rozlišovací kritérium je, jak již bylo zmíněno výše, jedním z podkladů pro zařazení jednotlivých investičních služeb do katalogu hlavních nebo doplňkových investičních služeb dle unijní i národní legislativy.

 1. Vyhrazené investiční služby

Rozumí se jimi hlavní investiční služby a také doplňkovou investiční službu úschova správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb.

Poskytování těchto služeb je v souladu s unijní i národní právní úpravou vyhrazeno exkluzivně obchodníkům s cennými papíry, disponujícím příslušným povolením České národní banky, jiným poskytovatelům na základě veřejnoprávního oprávnění dle ZPKT, případě osobám odlišným, kdy bývá zmiňováno především oprávnění advokátů a notářů provádět v rámci advokátní, resp. notářské činnosti úschovu a správu investičních nástrojů.

Optikou šíře zákonného oprávnění můžeme poskytovatele vyhrazených investičních služeb teoreticky členit na:

 • poskytovatele univerzální, oprávněné poskytovat na základě povolení všechny z okruhu vyhrazených investičních služeb (byť v rámci povolení může být a typicky bývá okruh poskytovaných vyhrazených investičních služeb omezen), kterými jsou obchodníci s cennými papíry
 • poskytovatele s omezeným rozsahem činnosti, tedy takové, jejichž oprávnění je ex lege omezeno na vybrané vyhrazené investiční služby, kterými jsou investiční zprostředkovatelé

Mezi investiční zprostředkovatele by patřily subjekty:

 1. oprávněné poskytovat dvě z katalogu vyhrazených investičních služeb
 2. správci investičních fondů oprávnění vykonávat činnosti, které jsou materiálně poskytováním jedné ze čtyř vyhrazených investičních služeb
 3. organizátoři regulovaného trhu, oprávnění provozovat mnohostranný obchodní systém
 4. od účinnosti transpozice MiFID II též provozovatelé organizovaného obchodního systému
 5. vázaní zástupci jako nepřímí poskytovatelé investičních služeb, oprávnění na základě písemné smlouvy se zastoupeným a zápisu do seznamu vázaných zástupců jménem a na účet zastoupeného poskytovatele investičních služeb poskytovat tři z vyhrazených investičních služeb

 1. Nevyhrazené investiční služby

Jedná se o všechny zbývající doplňkové investiční služby, které mohou být poskytovány též osobami bez zvláštního oprávnění dle finančněprávních předpisů, upravujících podnikání na kapitálovém trhu, fondové podnikání a související oblasti. 

S ohledem na podnikatelský charakter výkonu činnosti jako obecný pojmový znak poskytování investičních služeb je však pro nevyhrazené investiční služby, poskytované subjektem odlišným od výše uvedených poskytovatelů investičních služeb, nezbytné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění dle zvláštních právních předpisů.

Shrnutí

V rámci pozitivněprávního členění na investiční služby hlavní a doplňkové byla pozornost věnována podmínce návaznosti doplňkové investiční služby na službu hlavní, a to na příkladu obchodování na páku. 

Dále byla, v závislosti na existenci nebo neexistenci poradenského prvku jako definičního znaku investiční služby, identifikována kategorie služeb s poradenským prvkem.

Rovněž stálo za to, v souvislosti s představeným teoretickým dělením investičních služeb dle jejich primárního adresáta, upozornit v případě procesu umisťování investičních cenných papírů na praktické konotace stanovení primárního adresáta souvisejících investičních služeb. 

Konečně v případě členění s použitím kritéria nezbytnosti zvláštního veřejnoprávního oprávnění uděleného dle předpisů práva investičních služeb na investiční služby vyhrazené a nevyhrazené bylo upozorněno na poměrně pestrý okruh poskytovatelů vyhrazených investičních služeb co do rozsahu jejich oprávnění.

Salvátorská 931/8
110 00 Praha

T: +420 721 980 911
E: martin.hobza@hobzalegal.cz

cs_CZCzech